جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل وکف حاشیه ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل وکف حاشیه ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل وکف حاشیه ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل وکف حاشیه ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل وکف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31012
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشم