شش متری دستباف طرح صبا کف حاشیه و چله و گل ابریشمشش متری دستباف طرح صبا کف حاشیه و چله و گل ابریشمشش متری دستباف طرح صبا کف حاشیه و چله و گل ابریشمشش متری دستباف طرح صبا کف حاشیه و چله و گل ابریشم

شش متری دستباف طرح صبا کف حاشیه و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10896
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 55
طرح : صبا جدید
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید صبا کف حاشیه ابریشم پنجاه و پنج رج