دایره قطر دو متر دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمدایره قطر دو متر دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمدایره قطر دو متر دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمدایره قطر دو متر دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

دایره قطر دو متر دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50172
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

فرش گرد قطر دو متر دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم