قالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفایی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفایی

فروخته شده

کد فرش : 22233
محل بافت : قم
عرض : 137 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 65
طرح : گنبد سراسری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه تمام ابریشم دستبافت قم نقشه گنبد سراسری تولیدی وفایی