جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31036
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم