جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم

جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 10924
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه علیا جدید چله و گل ابریشم دست دوم