جفت شش دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم شصت و سه رج جفت شش دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم شصت و سه رج جفت شش دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم شصت و سه رج جفت شش دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم شصت و سه رج

جفت شش دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم شصت و سه رج

فروخته شده

کد فرش : 10926
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 63
طرح : رسول نامی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم شصت و سه رج