جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید خردیار شصت رج چله و گل ابریشمجفت شش دستباف تبریز نقشه جدید خردیار شصت رج چله و گل ابریشمجفت شش دستباف تبریز نقشه جدید خردیار شصت رج چله و گل ابریشمجفت شش دستباف تبریز نقشه جدید خردیار شصت رج چله و گل ابریشم

جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید خردیار شصت رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10928
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 58
طرح : خردیار جدید
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خردیار چله و گل ابریشم