ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زادهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زادهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زادهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زادهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زادهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زاده

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید سبد گل و میوه صادق زاده

فروخته شده

کد فرش : 31071
محل بافت : قم
عرض : 104 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنج سبد گل و میوه صادق زاده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده نقشه ترنج سبد گل و میوه