ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح بی نظیر سقراط تولیدی امیر ناریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح بی نظیر سقراط تولیدی امیر ناریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح بی نظیر سقراط تولیدی امیر ناریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح بی نظیر سقراط تولیدی امیر ناریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح بی نظیر سقراط تولیدی امیر ناری

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح بی نظیر سقراط تولیدی امیر ناری

فروخته شده

کد فرش : 31072
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 146 سانتی متر
رج : 80
طرح : سقراط
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی امیر ناری نقشه بی نظیر سقراط