جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10932
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 32 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه خطیبی جدید چله و گل ابریشم پنجاه رج