ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگرد

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41063
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 75
طرح : گلدانی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت قم تمام ابریشم نقشه گلدانی تولیدی روزگرد