پشتی تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی نجدمظهر پشتی تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی نجدمظهر پشتی تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی نجدمظهر پشتی تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی نجدمظهر

پشتی تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی نجدمظهر

فروخته شده

کد فرش : 41066
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر طرح شکارگاه