شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم

شش متری دستباف پشم ریز قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10946
محل بافت : قم
عرض : 201 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 60
طرح : فرش در فرش
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت قم پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایسته نقشه فرش در فرش