پرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی الیاسی ترنج گل ریزپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی الیاسی ترنج گل ریزپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی الیاسی ترنج گل ریزپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی الیاسی ترنج گل ریز

پرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی الیاسی ترنج گل ریز

فروخته شده

کد فرش : 41071
محل بافت : قم
عرض : 251 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنج گل ریز الیاسی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

سایز پرده ای تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی الیاسی