قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلاقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلاقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلاقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلاقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلاقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلا

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی الیاسی بسیار اعلا

فروخته شده

کد فرش : 22305
محل بافت : قم
عرض : 135 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج الیاسی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم هشتاد رج بسیار اعلا تولیدی الیاسی