قالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگرد

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 22306
محل بافت : قم
عرض : 134 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگرد