کناره سه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتیکناره سه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتیکناره سه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتیکناره سه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی

کناره سه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی

فروخته شده

کد فرش : 41074
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

کناره سه متری دستبافت تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگرد