ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایان

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خیابانی تولیدی شایان

فروخته شده

کد فرش : 31093
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 80
طرح : خیابانی شایان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کله غازی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شایان نقشه خیابانی