جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم

جفت شش دستباف تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10950
محل بافت : تبریز
عرض : 312 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید دو گلیم دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشم