ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان مینیاتورذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان مینیاتورذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان مینیاتورذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان مینیاتورذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان مینیاتور

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان مینیاتور

فروخته شده

کد فرش : 41086
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 75
طرح : مینیاتور لیلی و مجنون
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا باف