شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلی

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلی

فروخته شده

کد فرش : 10958
محل بافت : قم
عرض : 204 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنجی سبد گلی روز گرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه ترنجی سبد گلی