شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریزشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریزشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریزشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریزشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریزشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریز

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریز

فروخته شده

کد فرش : 10959
محل بافت : قم
عرض : 200 سانتی متر
طول : 314 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی ریز طلا کوب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریز اعلا باف