قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح خشت و محرابقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح خشت و محرابقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح خشت و محرابقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح خشت و محرابقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح خشت و محراب

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح خشت و محراب

فروخته شده

کد فرش : 22324
محل بافت : قم
عرض : 140 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشت و محراب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت قم تمام ابریشم نقشه خشت و محراب تولیدی هادی بیطرفان