ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدیدعلیا گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدیدعلیا گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدیدعلیا گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدیدعلیا گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدیدعلیا گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31116
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید علیا گل ابریشم