شش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف تولیدی خلجی نیاشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف تولیدی خلجی نیاشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف تولیدی خلجی نیاشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف تولیدی خلجی نیاشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف تولیدی خلجی نیا

شش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف تولیدی خلجی نیا

فروخته شده

کد فرش : 10978
محل بافت : قم- ترک بافت
عرض : 202 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم ترک بافت تولیدی خلجی نیا