دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50192
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره دستباف تبریز