ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شیر فر شصت رج چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شیر فر شصت رج چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شیر فر شصت رج چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شیر فر شصت رج چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شیر فر شصت رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31126
محل بافت : تبریز
عرض : 108 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 60
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه شیر فر چله و گل ابریشم شصت رج واقعی