دایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50191
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 53
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

دایره دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم اعلا باف