شش متری دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیشش متری دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیشش متری دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیشش متری دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

شش متری دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 10987
محل بافت : شیراز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 290 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 26 کیلوگرم

شش متری دستبافت گبه شیرازی تما پشم رنگ گیاهی