ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه رسول نامی شصت چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه رسول نامی شصت چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه رسول نامی شصت چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه رسول نامی شصت چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه رسول نامی شصت چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31152
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 60
طرح : رسول نامی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز شصت رج واقعی چله و گل ابریشم طرح رسول نامی