جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم درحد نوجفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم درحد نوجفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم درحد نوجفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم درحد نو

جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم درحد نو

فروخته شده

کد فرش : 10988
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دست دوم در حد نو