دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه نامی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50198
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره دستبافت تبریز قطر یک متر طرح نامی گل ابریشم پنجاه رج