ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاهذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاهذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاهذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاهذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاهذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاه

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41108
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه مارک نجد مظهر