تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفی طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفی طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41119
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی شریفی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت قم تمام ابریشم نقشه شکارگاه تولیدی شریفی