سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41122
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل تولیدی بیطرفان