ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31155
محل بافت : تبریز
عرض : 106 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : زهره
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه زهره گل ابریشم