ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31175
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج