جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رججفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رججفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رججفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج

جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 11006
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم