ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41127
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی مومنی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی مومنی نقشه شکارگاه