تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41131
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی مومنی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی مومنی