دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح جدید علیا چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح جدید علیا چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح جدید علیا چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50201
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت تبریز قطر یک متر نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم