شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دارشش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دارشش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دارشش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دار

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دار

آماده فروش

کد فرش : 11010
محل بافت : تبریز
عرض : 206 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا دور گلیم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دار پنجاه رج