ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31192
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه شکور تقی زاده چله و گل ابریشم