جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

جفت شش متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11014
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 32 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج