ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31196
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج