شش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریسشش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریسشش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریسشش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریسشش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریسشش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریس

شش متری دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی پشم دستریس

فروخته شده

کد فرش : 11019
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 211 سانتی متر
طول : 297 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت و گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 25 کیلوگرم

شش متری دستبافت قشقایی پشم دستریس رنگ گیاهی تمام پشم نقشه خشت و گل