دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکهدوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکهدوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکهدوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه

دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه

فروخته شده

کد فرش : 22378
محل بافت : ترکمن
عرض : 115 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : هندسی تکه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه دو ذرعی دستبافت ترکمن تمام پشم نقشه تکه هندسی