ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوری جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوری جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوری جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوری جدید گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوری جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31207
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : نوری جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نوری قلم گل ابریشم پنجاه رج