ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابی

فروخته شده

کد فرش : 31209
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 146 سانتی متر
رج : 80
طرح : محرابی نولیدی امجدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولید امجدی هشتاد رج نقشه محرابی